~ûR_êe Ròfäûe Êû]ú^Zû iõMâûcú cû^ue icÉ ^ûc G _âa§ùe iÚû^úZ ùjûA_ûeò ^ûjó ùZYê lcû ~ûP^û _ìaðK ùcû iàeYùe [ôaû KZò_d aúe iõMâûcú cû^u ^ûc CùfäL Kfòö  ùicûù^ ùjùf :-

1           eûcKé¾ iûc« iòõjûe
2           Cù_¦â ùR^û
3           \ú^a§ê cjû_ûZâ
4           ]îa PeY eûd
5           aòPòZâû ^¦ \ûi
6           aúe Kòùgûe eûd
7           MùYgße \ûi
8           ùMûa¡ð^ \ûi
9           ùMûa¡ð^ _êjûY
10           bûMúe[ô \ûi
11           jk]e iûjûYú
12           A¦âcYò cjû«ò
13           aò_ò^ aòjûeú cjû«ò
14           aûiêù\a iûcf
15           ùlZâaûiú _Šû
16           iêgúkû ù\aú
17           _þâòd´\û ù\A
18           Ehò ùaùjeû
19           eû]ûKé¾ iûcf

 

ù_ûfòi Mêkòùe @ce gjú\ ùjûA[ôaû @ûcôû cûù^ ùjùf –

jûWÿòa§ê _Šû – Ké¾^Me
cûdû]e bìdûñ- jûUiûjò
iû^¦ ÊûAñ – Ké¾^Me
iûCñUò cfäòKþ – gâúeûc _êe

\úNð 29ahð 6cûi Kûeû\Š _ûA[ôaû bMaû^ iûjê ,Ki_û Mâûc uê _âYûc KeêQò û aûXÿêQò _âYûc  @kKìŠe iõMâûcú _òPê aKèuê û
ijiâ _âYûc aûXÿêQò @ù^K aòÉéZ @aùjkòZ Êû]ú^Zû iõMâûcú cû^uê ù~Cñcûù^ gâc, ZýûM I eq Xûkò @ûcKê Êû]ú^Zû ù\AQ«ò û ùijò ~ûR_êee aúe cûUòKê cêñ _âYûc aûXÿò ùcûe G aòjwûaùfûK^ _âa§uê aògâûc ù\CQò û
 

                                                Rd cû aòeRû – Rd ~ûR_êe cûUò û